Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


STEG 2

OBS!!! Viktigt att navvaktar med att fylla i och skicka in ansökan, steg 2, tills ni varit i kontakt med leaderkontoret och fått nödvändiga instruktioner! Ni måste veta vilken fond och vilket insatsområde som ska väljas.

När du fyller i din ansökan i E-tjänsten är det viktigt att du besvarar och tydligt redogör för samtliga frågeställningar som finns i ansökan. Du kan med fördel förbereda dig genom att svara på frågorna nedan innan du loggar in i e-tjänsten och spara dem separat för att sedan kopiera och klistra in dem i e-tjänsten. Jordbruksverket har även en budgetmall som ska fyllas i, se länk längre ner på sidan.

 

- Uppgifter om sökanden (Namn, adress och organisationsnummer samt kontaktuppgifter).

- Uppgifter om projektorganisationen (För både projektledare, ekonomiansvarig och projektdeltagare behövs kontaktuppgifter, yrkes- och branscherfarenhet/utbildning. För projektdeltagare krävs även en beskrivning av rollen i projektet.)

- I vilken fond söker projektet stöd? I vilket leaderområde söker projektet stöd? Vilken målgrupp riktar sig projektet till? Hur mycket stöd planerar ni att söka?

 

GENERELLA FRÅGOR OM PROJEKTET

- Vad är syftet med projektet? (Beskriv varför ni vill genomföra projektet och vad det skal leda till)

Vilket behov finns det av projektet? (Beskriv vilket behov ni vill tillgodose eller problem som ni vill lösa genom projektet)

- Beskriv vilka kompetenser och erfarenheter de som ska jobba i projektet har. Beskriv hur ni organiserar arbetet i projektet.

- Vilka andra samarbetar projektet med? Ange vilka andra aktörer ni ska samarbeta med för att nå projektets syfte och mål.

- Kommer projektet endast att vara till nytta för företag? (Frågeställningen besvaras med JA eller NEJ. Om JA, beskriv vilka företag och på vilket sätt de får nytta av projektet.

- Beskriv hur ni ska genomföra projektet och vilka aktiviteter som ingår. Varje aktivitet ska sedan delas upp i delaktiviteter. Här beskrivs tydligt och steg för steg vad som ska genomföras? Hur och på vilket sätt ska delaktiviteterna det genomföras? Vem ska ansvara för olika aktiviteter? När ska aktiviteterna påbörjas? När ska aktiviteterna vara klara? Använd gärna mallen för aktivitetsplan som finns i din digitala ansökan och bifoga den som en bilaga till ansökan. Aktiviteterna ska kopplas till budgetmallen som finns i E-tjänster.

- Är projektet nytänkande? (Beskriv på vilket sätt projektet är nytänkande.)

- Känner ni till något liknande projekt? (Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?)

- Vilket geografisk område kommer ha nytta av projektet?

- Beskriv vilka mål ni ska ha nått vid projektets slut? (Målen ska vara mätbara)

- Beskriv vilka mål ni kommer att uppnå på längre sikt, det vill säga efter projektets slut. (Målen ska vara mätbara.)

- Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?

- Hur kommer ni att sprida projektets resultat?

- Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?

- Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?

- Har verksamheten fått statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd till företag eller stöd för kompetensutveckling de tre senaste beskattningsåren?

- Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?

- Kommer projektet leda till nyskapade arbetstillfällen fördelat på kvinnor och män?

- Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker hos Upplandsbygd lokalt ledd utveckling?

- Slutdatum

- Budget och finansiering (Sammanställning av projektets utgifter och finansiering).

 

BUDGET

Ett annat sätt att förbereda sig på är att fundera över vilka resurser som behövs. Budgeten ska göras enligt Jordbruksverkets budgetmall och ska kopplas till projektets aktiviteter och sedan bifogas i e-tjänsten.

Budgetmallen finner ni här.

Anvisningar till budgetmallen finner ni här. 

 

För dig som vill veta mer om vad det innebär att driva ett projekt läs vidare här.

Visa navigering