Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Så här går det till

Just nu går det inte att söka stöd till större projekt. I väntan på nya medel hänvisar vi till de mindre projektstöd som går att söka via Uppbyggarna och Ung i Upplandsbygd

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Idéskiss

Gör en intresseanmälan genom att svara på några frågor om er idé. Börja med att klicka på den gröna rutan "idéskiss" högst upp.  Klicka sedan på "Hämta frågeformulär här".  Svaren mailas till kansli@upplandsbygd.se. Vi tar del av era svar och återkopplar så snart vi kan.

 

2. Kontakt med leaderkontor

Vi bokar in ett möte med er för att diskutera era idéer mer samt prata om ansökningsprocessen.

 

3. Ansökan steg 1 hos jordbruksverket

Ansökan görs elektroniskt och med e-legitimation på Jordbruksverkets Mina sidor. Ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling görs alltid för en förening, företag, organisation eller myndighet. Det är inte möjligt för privatpersoner att söka.

Förbered dig inför ansökan genom att ordna en fullmakt från den organisation du representerar. Du behöver också en e-legitimation* för att logga in på Jordbruksverkets mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den förening, företag, organisation eller myndighet du representerar godkänna det genom en fullmakt.  Det är viktigt att komma ihåg att skicka en kopia på fullmakt och intyg om firmatecknare till leaderkontoret!

På sidorna 1–12 i jordbruksverkets guide till e-tjänsten finns information om e-tjänsten, fullmakter m.m. På sidorna 30–37 finns information som rör ansökan till lokalt ledd utveckling. 

*E-legitimation är en elektronisk ID-handling som används för att säkert legitimera sig på internet. Om du inte har någon e-legitimation kan du kontakta din bank för att skaffa det.

 

4. Arbeta fram en projektplan

Nu kan ni i projektgruppen arbeta med er projektplan som bland annat innehåller budget och aktivitetsplan. Frågorna nedan är frågor som ni med fördel kan jobba med och spara tills ni i nästa steg kommer att få fylla i dem via e-tjänsten.

 Ni kommer också behöva ta fram underlag som exempelvis jämförande offerter/prisuppgifter för att styrka rimligheten i vissa kostnader. Det kommer även behövas kopior på eventuella tillstånd/samarbetsavtal/medfinansieringsintyg eller liknande.

 

 

Läs igenom vår strategi och målen/urvalskriterierna som finns för varje insatsområde. Alla projekt som beviljas ska matcha något av Upplandsbygds 4 insatsområden i strategin, som är: Företagande och arbetstillfällen, Samspel land och stad, Ungdomar, Utvecklande bygder.

 

Viktigt att tänka på - klicka här

 

5. Ansökan steg 2 hos jordbruksverket

OBS! Innan ni går vidare med ansökan steg 2, via mina sidor i jordbruksverkets e-tjänst, är det viktigt att ni varit i kontakt med oss på kansliet så vi är överens om vilket insatsområde samt fond er ansökan ska sökas i.

När du fyller i din ansökan i e-tjänsten är det viktigt att du tydligt redogör för samtliga frågeställningar som finns i ansökan. Frågorna varierar en aning beroende på projektets inriktning. Många av frågorna som kommer har du troligtvis redan besvarat i samband med att du arbetade fram en projektplan. Då kan du kopiera och klistra in svaren i e-tjänsten.

 I samband med att ansökan steg 2 skickas in skicka även oss på kansliet ett mail (kansli@upplandsbygd.se) för att meddela detta.

 

 6. Träffa beredningsgrupp

Därefter kommer ni att få träffa en beredningsgrupp där ni får några minuter på er att presentera er projektansökan. Beredningsgruppen kommer därefter med frågor och tips på saker som kan göra ansökan ännu tydligare innan den tas upp i styrelsen. Innan en ansökan går till beslut hos LAG så bereds den av en beredningsgrupp ungefär två veckor innan LAG-mötet. Minst två veckor innan beredningsmötet skickas er ansökan till gruppen så att de ska ha en chans att sätta sig in i era planer innan mötet. Under mötet kommer ni få presentera er idé och ni får feedback och tips på förbättringar. Endast ansökningar som är fullständiga i god tid för beredningsmötet kan tas upp för beslut i LAG.

7. Handläggning kansliet/kompletteringar

Efter beredningsgruppen dyker det troligtvis upp saker som ni kan förbättra i er ansökan. När ni gjort det och skickat in eventuella kompletteringar så handlägger kansliet er ansökan vidare i systemet.Kompletteringar kan innebära exempelvis korrigeringar budget eller underlag som offerter/prisjämförelser/tillstånd/avsiktsförklaring/bygglov och andra tillstånd/sponsoravtal/medfinansieringsintyg/andra intyg.

8. LAG-möte

LAG poängsätter er ansökan. Om ansökan kommer upp i minst 200 poäng innebär det att ansökan kan prioriteras och gå vidare till jordbruksverket för formellt beslut. Om ansökan blir prioriterad så handlägger leaderkontoret klart det sista och ställer sedan ansökan i kö hos jordbruksverket.

9. Handläggning kansliet/kompletteringar

Efter LAG-mötet, om projektet blir prioriterat så handlägger kansliet ansökan färdigt i systemet. Eventuella kompletteringar kan behövas.När kansliet är klara hamnar ansökan i kö hos jordbruksverket.

10.Jordbruksverket handlägger er ansökan och fattar beslut

Jordbruksverket handlägger ansökan och meddelar kansliet om det krävs kompletteringar. Handläggningstiden har varierat mellan 2-9 månader. Det beror på hur högt söktrycket är. Om ni vill veta hur lång handläggningstid det är för er ansökan så fråga kansliet så tar de reda på det. När handläggaren är färdig fattas ett formellt beslut och ni kan efter det köra igång med projektet.

 

11. Genomförande/ansökan om delutbetalning

Om ni fått ett godkännande av jordbruksverket så genomför ni därefter projektet och ansöker under tiden om delutbetalningar.

Läs mer om utbetalningar

 

12. Slutrapportering

 

13. Intervju

När ni skickat in ansökan om slututbetalning och jordbruksverket handlagt klart så kommer Upplandsbygd att kontakta er för en kortare intervju om projektet.

 

Viktigt att tänka på

Ha i beräkningarna att handläggningtiden både hos leaderkontoret och jordbruksverket kan variera beroende på ansökningstryck.


Visa navigering