Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

-för snabba lokala insatser och hållbar utveckling i Upplandsbygd!

 

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har under 2019-2020 möjlighet att dela ut projektstöd i form av småprojekt från 30 000 kr- 120 000 kr. Ansökningarna kommer att hanteras löpande tills pengarna är slut.

Ni kan till exempel söka ett småprojekt om....

Ø  Ni är ett nätverk som vill göra en lokal insats

Ø  Ni är en grupp företagare och/eller föreningar som vill göra en lokal insats

Ø  Ni är verksamma inom Upplandsbygds område, dvs Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) eller Östhammars kommun

 

Syfte och mål

Syftet med stöd till småprojekt är att skapa möjligheter till en hållbar lokal utveckling. Stödet kan bland annat användas för att inkludera nya grupper i lokal verksamhet eller utveckling, utveckla nätverk eller hållbara affärsidéer, jobba lokalt med naturresurser, hitta sätt för att sänka utsläpp av växthusgaser, öka lärandet för lokal och hållbar utveckling, utveckla samverkan mellan olika aktörer och sektorer.

Målet med projektet är att ta tillvara på det lokala engagemang och de lokala idéer som finns. Därefter ska projektgruppen tillsammans med hållbarhetscoachen utveckla projektet i en så hållbar riktning som möjligt. Vad är då hållbarhet? Jo, när vi jobbar med hållbarhet på Upplandsbygd så har vi ett spindeldiagram som stöd. Det kommer ni att få bekanta er mycket med under ansökningsprocessen. Läs mer under fliken "Hållbar utveckling". Hållbarhetscoachen finns med som ett stöd när ni behöver.

 Praktisk information

Ett småprojekt hos Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är en del av ett större projekt- Uppbyggarna. Man kan likställa ett småprojekt med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Projekttiden kan som längst vara 9 månader från och med beviljandedatum.

Sökande

Sökande måste vara en förening, ett företag eller ett nätverk. Projektet ska samverka med fler aktörer, från olika sektorer (näringsliv/ideell/offentlig). Det krävs att minst två olika sektorer samverkar med varandra. 

Ansökan

Inkomna ansökningar behandlas löpande. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett som kan hämtas här. Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta hållbarhetscoach Jenny Kangas på 072-452 22 02 eller jenny.kangas@upplandsbygd.se. Beslut om småprojekten fattas av ledamöter i styrelsen för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Beslutet kan inte överklagas.

Stöd lämnas med högst 120 000 kr och projektet kan starta tidigast den dag då ansökan har ankomststämplats eller mailats till kansliet och det är från den dagen projektet vid ett bifall kan belastas med kostnader.

Vad kan vi inte ge stöd till och vad måste man tänka på?

Stöd till drift av ordinarie verksamhet lämnas inte. Stöd till enskilt företag kan ej beviljas. Observera att projektet måste gynna fler än de som deltar, och att de som gynnas måste finnas inom Upplandsbygds geografiska område det vill säga Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) samt Östhammars kommun.

Projekten måste vara lokalt förankrade och ha ett underifrånperspektiv – det betyder att idéerna kommer ifrån, genomförs av, och nyttan tillfaller, de som bor och verkar i Upplandsbygds område.

Ekonomi och rapportering

Någon i projektet bör ta på sig huvudansvaret för ekonomin. Stöd betalas ut i efterskott vid redovisning av betalningsbevis. När det gäller hantering av fakturor får ni först rådgöra med hållbarhetscoachen. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling ställer krav på utvärdering och dokumentation. De som söker och blir beviljade medel åtar sig att informera om projektet och svara på frågor om projektet om så efterfrågas. Projektet måste vara öppet och transparent. En grundtanke i Leader är att idén ska vara överförbar till andra projekt.

 

Lycka till & välkommen med din ansökan!


Visa navigering