Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Utvecklingscheck

Utveckingscheck

2016-11-14 Alla medel för utvecklingscheckarna är nu intecknade och därmed stänger vi möjligheten att ansöka utvecklingscheckar. Vi hänvisar istället till "vanliga" projektmedel: /sok-projektstod/

 

31 augusti 2017 är deadline för redovisning av samtliga checkar.

 

Utvecklingscheckar- ett verktyg för att ta tillvara och samla kraften i Upplandsbygd!

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har under en begränsad period våren och sommaren 2016 fått möjlighet att dela ut projektstöd i form av Utvecklingscheckar på max 50 000 kr enligt det regelverk som rådde under programperioden 2007-2014 i Leader Upplandsbygds område. Ansökningarna kommer att hanteras löpande tills pengarna är slut. 

Ni kan till exempel söka en Utvecklingscheck om....
 • Ni är ett nätverk som vill göra en punktinsats för att öka samarbetet i Upplandsbygd? Öka antalet besökande, skapa en lokal identitet, sätta er by på kartan?
 • Ni är en grupp företagare och föreningar som vill göra en snabb punktinsats för att förbättra förutsättningarna för företagande för er och andra i området?
 • Ni vill utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd, stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion eller förbättra balansen mellan brukande och värnande?
 • Ni är verksamma i Leader Upplandsbygds område, dvs Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort), Tierps kommun (endast Hållnäs-Österlövsta församling och Tegelsmora församling) samt Östhammars kommun (exklusive Östhammars tätort, Harg och delar av Börstils område.

Syftet med Utvecklingschecken är att skapa möjligheter till en positiv lokal utveckling. Checken kan användas för att förbättra förutsättningarna för boende i det egna området eller stötta verksamheter som syftar till att välkomna och locka nya människor och resurser till området. Syftet är också att synliggöra människorna i Upplandsbygd, stärka vi-känslan genom ökad delaktighet och öka stoltheten över det egna närområdet. Satsningar inom Leader-området kan också utgå från ett landskapsperspektiv med syfte att öka livskvalitet, landsbygdsturism och andra verksamheter som stärker och främjar en hållbar utveckling.

Landsbygden består inte bara av lantbruks- och skogsföretag, utan av många andra små och medelstora företag. Det handlar om allt från små industrier till en rik flora av olika hantverkare. Till det lokala näringslivet hör också affärer, restauranger, bensinmackar, kiosker, turistföretag, konsultföretag, åkerier, produktion av lokal mat, Bo på lantgård, hästturism eller andra turistaktiviteter. Upplandsbygd vänder sig till alla mindre företag på landsbygden.

Utvecklingschecken kan användas som stimulans för nätverk som vill starta upp nya verksamheter med kopplingar till sin egen hembygd, eller nätverk som vill prova något nytt i redan befintlig aktvitet/verksamhet genom:

 • Marknadsföring av arrangemang/evenemang
 • Mindre marknadsstudier – kontaktskapande åtgärder
 • Gemensamma marknadsföringsinsatser av nätverk/företagare i samverkan
 • Kompetensutveckling i det sökande nätverket och /eller kunderna/kanalerna
 • Affärsidéutveckling (för företag och organisationer i samverkan)

Checkarna kommer att bedömas utifrån Leadermetodens grundpelar: trepartnerskap, underifrånperspektiv, nätverkande, långsiktighet, överförbarhet och de horisontella målen jämställdhet, miljö, integration och mångfald.

 • Upplandsbygd vill verka för innovativa lösningar på generationsproblematiken.
 • Upplandsbygd vill verka för projekt som söker innovativa servicelösningar.
 • Upplandsbygd uppmuntrar föreningar att föreslå utvecklingsprojekt som hittar nya former för att involvera bygdens folk i föreningslivet, men också att hitta nya samverkansformer mellan föreningar.
 • Upplandsbygd vill uppmuntra projekt som söker nya verksamheter och aktiviteter i anslutning till befintliga möteslokaler.
 • Upplandsbygd vill stimulera projekt som inte bara ser kulturarvet som något att bevara utan även som något att utveckla.
 • Upplandsbygd ser det som viktigt att skapa kreativa mötesplatser för upplevelse-industrin, både för att stimulera ideella och kommersiella kulturaktiviteter.
 • Upplandsbygd stödjer projekt som verkar för en förändring och diversifiering.
 • Upplandsbygd stöder projekt som stöttar lokala nätverk där aktörer med olika bakgrund samverkar.
 • Upplandsbygd uppmuntrar till projekt där näringslivet och den ideella sektorn samverkar.
 • Upplandsbygd stöttar projekt där mångfalden ses som en resurs, exempelvis utarrendering av mark för grönsaksodling, leasing av betesdjur för skötsel av kulturmarker, utveckling av innovativa livsmedel eller turistprodukter och utveckling av mötesplatser mellan landsbygd och invandrare.

 

Praktisk information

En ”check” hos Leader Upplandsbygd är en del av ett paraplyprojekt. Man kan likställa en ”check” med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Projekttiden kan som längst vara 9 månader från och med beviljandedatum.

 

Sökande

Sökande måste vara förening eller företag med organisationsnummer och registreringsbevis. Projektet bör bestå av flera aktörer, helst från olika sektorer (näringsliv/ideell/offentlig).

 

Ansökan

Inkomna ansökningar behandlas löpande. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett som kan hämtas längst ned på denna sida. Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta verksamhetsledare Sven Uhlås på sven.uhlas@upplandsbygd.se eller 070-202 8435. Beslut om Utvecklingscheckarna fattas av två styrelseledamöter från Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Beslutet kan inte överklagas. Det går däremot bra att komma in med nya ansökningar.

Stöd lämnas med högst 50 000 kr och sökanden finansierar själv projektet med minst lika mycket i form av ideellt arbete, kontanter eller rersurser (t.ex. material och lokaler) . Det ideella arbetet värderas till maximalt 175 kr/tim beroende på ålder enligt nedan:

 • 13-15 år:            50 kr
 • 16-17 år:            120 kr
 • Från 18 år:        175 kr

Projektet kan starta tidigast den dag då ansökan har ankomststämplats eller mailats till kansliet och det är från den dagen projektet vid ett bifall kan belastas med kostnader och börja tillgodoräkna sig ideell tid.

 

Vad kan vi inte ge stöd till och vad måste man tänka på?

Stöd till drift av ordinarie verksamhet lämnas inte. Stöd till enskilt företag kan ej beviljas. Observera att projektet måste gynna fler än de som deltar, och att de som gynnas måste finnas inom Leader Upplandsbygds geografiska område dvs dvs Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort), Tierps kommun (endast Hållnäs-Österlövsta församling och Tegelsmora församling) samt Östhammars kommun (exklusive Östhammars tätort, Harg och delar av Börstils område).

Projekten måste vara lokalt förankrade och ha ett underifrånperspektiv – det betyder att idéerna kommer ifrån, genomförs av, och nyttan tillfaller, de som bor och verkar i Upplandsbygds område. Upplandsbygd arbetar aktivt med unga och med personer med utomnordisk bakgrund. Det är därför en fördel om projektet engagerar personer från dessa målgrupper.

 

Ekonomi och rapportering

Den sökande organisationen är juridiskt ansvarig. Någon i projektet bör ta på sig huvudansvaret för ekonomin. Stöd betalas i efterskott. Ansökan om utbetalning kan delas upp på fyra delutbetalningar. Upplandsbygd lokalt Ledd Utveckling ställer krav på utvärdering och dokumentation. De som söker och blir beviljade medel åtar sig att informera om projektet och svara på frågor om projektet om så efterfrågas. Projektet måste vara öppet och transparent. En grundtanke i Leader är att idén ska vara överförbar till andra projekt.

För mer information om hur ni redovisar era checkar se menyraden Redovisningsguide checkar till vänster.  

 

Lycka till & välkommen med din ansökan!

Ansökan Utvecklingscheck.doc

Ansökan Utvecklingscheck.pdf

Budget Utvecklingscheck.xls

Informationsblad Utvecklingscheckar.pdf

Bilaga 1. Kortversion_strategi_Leader Upplandsbygd.pdf<


Visa navigering